Utilitzem galletes pròpies i de tercers per realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis. Al prémer ‘Accepte’ consenteix aquestes galletes. Podeu obtenir-ne més informació, o bé saber com canviar-ne la configuració, fent clic a Més informació
Principal   Cercar Tema   Hemeroteca   Àrea d'Usuaris
Cercador ràpid

ESTATUTS

ESTATUTS

RESUM DELS ESTATUTS DE L'AEPV

Es constitueix l’Associació d’Editors del País Valencià, com a  organització empresarial creada a l’empara de la Llei 19/1977 de regulació del dret d’associació sindical, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent. 

Les seues finalitats són la defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i publicacions editades pels seus associats, parant especial esment i dedicació a les publicacions en llengua catalana, i la representació, gestió i defensa dels interessos comuns dels seus associats en ordre a la consecució dels objectius assenyalats, tant en el seu àmbit natural com també a nivell estatal i internacional, d’acord amb les normes d’aquests Estatuts i Reglaments.

També són fins de l’Associació els pròpiament laborals que  identifiquen les organitzacions empresarials, sent els mitjans típics d’acció, entre d’altres, la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques.

El  domicili  de l’Associació queda  establert  a  València  (46002).  Carrer Martínez Cubells, 6 – 1r – 1a..

La duració de l’Associació serà indefinida.

L’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprén el País Valencià.

La llengua oficial de l’Associació serà el valencià.

Podran formar part de l’Associació les persones físiques o jurídiques que no pertanguen a cap altra associació o entitat del mateix camp d’activitat i del mateix àmbit territorial i accepten els Estatuts de l’Associació.

L’Associació estarà integrada per: Associats de Ple Dret i Associats Adherits

Seran socis de ple dret:

Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que, com a empresaris amb treballadors al seu càrrec, exercisquen legalment, d'una manera regular i contínua, i com a activitat principal, l'edició de llibres, publicacions periòdiques o partitures, en qualsevol suport i que tinguen la seua raó social a l’àmbit d’aquesta Associació definit a l’Article 4t d’aquests Estatuts i Reglaments.

Seran socis adherits:

Tots aquest que no complisquem totalment les condicions anteriors, per ser de caràcter públic, editar com a activitat secundària, tenir activitat al País Valencià encara que no tinguen la raó social en ella o bé no tenir treballadors al seu càrrec.

En consideració i reconeixement a la seua aportació i dedicació al treball col·lectiu del sector del llibre i per a consolidar els seus drets, es farà excepció a l’Article 5é i seran considerats associats de Ple Dret tots els associats que ho siguen en la data de l’aprovació per l’Assemblea d’aquesta modificació dels Estatuts i Reglaments, 20 d’abril de 2017.

L’Associació podrà prestar als seus associats els serveis d’interés comú.

Els requeriments per a l’ingrés de nous associats seran: Complir els requisits que es fixen a l’article 5é; Sol·licitar a la presidència l’adscripció a l’Associació per escrit; Complir els tràmits que detalla el reglament d’admissions; Pagar la quota d’ingrés que s’hi haja establert.

Les causes de baixa automàtica en l’Associació: Necessàriament, la cessació de l’activitat editorial o el fet de no exercir-la durant dos anys consecutius; Potestativament, per voluntat del propi interessat; aquest haurà de cursar la seua sol·licitud a la Junta Directiva per escrit i haver-se posat al corrent en el pagament de les quotes; L’adscripció a associacions o entitats del mateix camp d’activitat i del mateix àmbit territorial que aquesta associació.

L’Associació és regida i administrada per l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència.

La Junta Directiva estarà formada per: Una Presidència; fins a tres Vice-Presidències; Una Secretaria; Una Tresoreria; Fins a sis Vocalies més. Càrrecs tots elegits per sufragi lliure i secret.

La Tresoreria tindrà per funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes amb la finalitat de sotmetre’ls a la Junta Directiva.

La Secretaria ha de custodiar la documentació de l’Associació, alçar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i Junta directiva actuant com a secretari/a d’aquestes reunions, redactar i autoritzar les certificacions que s’hagen de lliurar, així com portar el llibre registre de socis de l’Associació.

Al Secretari/a Tècnic/a de l’Associació li correspon, per delegació de la presidència: Dirigir l’oficina de l’Associació; Ordenar i vigilar la confecció dels informes i els documents que calguen així com tota la correspondència necessària per a la bona marxa de l’Associació; Vigilar i ordenar la comptabilitat; Convocar, amb el vist i plau de la Presidència, la Junta Directiva i l’Assemblea General de l’Associació quan ho dispose la Presidència de l’Associació o la persona que la substituesca; Totes les activitats que li encomane la Junta Directiva per a la gestió administrativa de l’Associació.

Tots els  associats tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament mitjançant  quotes o derrames fixades de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Associació podrà ser dissolta si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament amb aquesta finalitat i amb caràcter extraordinari.

Documents adjunts

Opinions Deixa la teua Opinió
No existeixen opinions per a aquest element.
Deixe la seua opinió
Títol
Valoració 0 1 2 3 4 5
  

Amunt OpinióOpinió Enviar a un amicEnviar a un amic TornarTornar

PARC DE PROVEÏDORS
AEPV
Esta página esta optimizada para navegadores Chrome, Internet Explorer 9 y Firefox 4.0